Oferta PIBiR złożona jest z trzech kluczowych grup usług: analiz technologicznych, analiz rynkowych oraz pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów. Celem naszych działań jest komercjalizowanie wiedzy, jak również zwiększanie aplikacyjnego potencjału badań naukowych.

Analizy technologiczne

Analiza stanu sztuki oraz trendów

Podczas przygotowywania oceny dla danej technologii nasz zespół analityków przeprowadza rzetelny research w celu zbadania istniejącego stanu sztuki dotyczącego danego wynalazku bądź rozwiązania. Badanie to jest zazwyczaj pierwszym i jednym z najważniejszych etapów sprawdzania technologii. Analizując różnego rodzaju materiały, doniesienia naukowe, wypowiedzi ekspertów, praktyków i przedstawicieli danej branży staramy się określić, co może się stać z danym rozwiązaniem za 5, 10, a nawet 20 lat. Dzięki temu możemy ustalić, czy w najbliższym czasie nie pojawi się realne zagrożenie ograniczające dalszy rozwój wynalazku, a co za tym idzie komercyjny wynik prac B+R.

Weryfikacja

Weryfikacja i porównywanie technologii

Korzystając z naszego doświadczenia, wiedzy oraz wielogodzinnych analiz, jesteśmy w stanie określić, czy technologia z którą mamy do czynienia jest innowacyjna. Mówiąc w skrócie, odpowiadamy na pytanie, czy omawiany temat znajduje się w aktualnym stanie sztuki, czy też stanowi jego dalsze rozwinięcie. Nasz zespół posiada także kompetencje w zakresie porównywania danej technologii z inną oraz jej pozycjonowania na tle trendów i otoczenia. Dzięki temu potrafimy określić czy dane rozwiązanie, pomijając nawet jego innowacyjność, będzie potrafiło wzbudzić zainteresowanie świata nauki lub biznesu.

Analizy IPR

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zdolności i czystości patentowej. W tym celu przeprowadzamy dokładny research wielu baz patentowych – krajowych, zagranicznych i globalnych. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ustalić, jakie kroki należałoby przedsięwziąć w celu uniknięcia konfliktów patentowych m.in. przez wprowadzenie modyfikacji opisu zgłoszenia patentowego, bądź wprowadzenie zmian w konstrukcji samego wynalazku. Wynikiem naszej analizy jest przykładowo propozycja najbardziej odpowiedniej formy ochrony wyników prac badawczych i rozwojowych, a także wskazanie możliwych ścieżek komercjalizacji.

Projektowanie technologii i produktu

Nasz zespół wykonuje usługi związane z doradztwem w obszarze projektowania rozwiązań końcowych, opracowywanych w oparciu o dotychczasowe wyniki uzyskane w projekcie klienta. Proponujemy konsultacje i analizy możliwych do uzyskania efektów, które mogłyby w przyszłości odnieść komercyjny sukces. Wydawane rekomendacje opieramy na dogłębnej analizie potrzeb i trendów występujących w obecnym stanie sztuki, charakterystycznym dla danej branży. Nasze doświadczenie we współpracy z podmiotami z różnych gałęzi przemysłu umożliwia nam myślenie w sposób nieoczywisty i wysoce kreatywny, co znacznie zwiększa szanse wdrożenia przeprowadzanego przez klienta.

Analizy Rynkowe

Polski Instytut Badań i Rozwoju tworzy kompleksowe analizy rynkowe dostosowane do potrzeb każdego ze Zleceniodawców. Nasze analizy obejmują określenie zarówno teraźniejszej sytuacji na danym rynku, jak również trendów jego rozwoju w przyszłości. Przeprowadzamy szczegółową weryfikację podmiotów konkurencyjnych. Posiadamy kompetencje umożliwiające wskazanie rynków optymalnych do sprzedaży analizowanych technologii i produktów. W tym celu tworzymy raporty akcentujące następujące aspekty:

Polityczne

Sytuacja polityczna w danym kraju i perspektywy jej zmiany, pozycja państwa na arenie międzynarodowej, sojusze polityczne i militarne, zagrożenie ewentualnymi konfliktami wewnętrznymi lub zewnętrznymi uniemożliwiającymi prowadzenie działalności biznesowej;

społeczne

Sytuacja społeczna w danym kraju, istnienie konfliktów wewnętrznych o podłożu etnicznym, religijnym, kwestie demograficzne, urbanizacja danego państwa;

ekonomiczne

Sytuacja ekonomiczna danego państwa, w tym: produkt krajowy brutto, PKB per capita, wzrost gospodarczy, inflacja, kontakty handlowe na arenie międzynarodowej, kwestie eksportu i importu, zagrożenie ewentualnym załamaniem się gospodarki.

Modele Biznesowe

Jedną z kluczowych analiz wykonywanych przez zespół analityków PIBiR jest opracowanie modeli biznesowych. Opracowane model bazują na „klasycznym” modelowaniu biznesowym, jak również w oparciu na Business model canvas. Badane są możliwe scenariusze rozwoju projektu, w zależności od przyjętych założeń inwestycyjnych oraz operacyjnych, a także uwarunkowania wrażliwością cenową. Dzięki temu przedstawiane propozycje opisują kilka ścieżek rozwoju projektu, a także ich wartość biznesową.

Potencjał Komercjalizacji

Aby rozważyć możliwości komercjalizacji wynalazku, należy przyjrzeć się danym dotyczącym danego rynku – jego wielkości i możliwościom rozwoju, popytowi i podaży. Kolejnym krokiem jest określenie strategii ochrony własności intelektualnej dla zidentyfikowanych rynków zbytu, a następnie określenie strategii komercjalizacji dla analizowanej technologii w kontekście możliwości komercjalizacji własności intelektualnej oraz sprzedaży produktów końcowych.

Należy podkreślić, że w realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa, marki, produktu na rynku, a także jest postrzegana jako determinant rozwoju. W obszarze komercjalizacji innowacyjnych technologii, konkurencyjność technologii jest często jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o rozpoczęciu procesu komercjalizacji.

Strategia Komercjalizacji, Wyszukiwanie I Dobór Partnerów

Dla zadanych rozwiązań technologicznych opracowane zostają strategie komercjalizacji. Po wskazaniu potrzeb, które zostały określone na etapie modelowania koncepcji biznesowej, przeprowadzana jest analiza prezentująca idealnych odbiorców oraz partnerów. Następnie przeprowadzane jest wyszukiwanie partnerów przemysłowych oraz organizowane są rozmowy z wybranymi podmiotami. Po zakończeniu tego procesu dobierany jest partner do realizacji projektu.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Dział Projektów Unijnych świadczy kompleksowe usługi polegające na pozyskaniu dotacji ze środków krajowych, unijnych oraz innych źródeł finansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale aplikacyjnym. Poszukujemy finansowania realizacji procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Środki finansowe pozyskujemy dla wszystkich podmiotów zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, dla których wykażemy wysoki potencjał innowacyjny.

Nasze działania pozwalają zweryfikować potrzeby finansowe oraz określić zdolność organizacyjną i innowacyjną do realizacji projektu, jak również kwalifikowalność wydatków w planowym projekcie. W ramach analizy, pokazujemy możliwości i szanse pozyskania dofinansowania oraz przedstawiamy optymalny plan działań od momentu przygotowania niezbędnych dokumentów, do momentu złożenia gotowego wniosku o dofinansowanie.

Pomagamy napisać wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami aplikacyjnymi takimi jak: biznesplan, studium wykonalności, ocenę oddziaływania na środowisko itp. Analizujemy wnioski już napisane, pod kątem nieprawidłowości formalno-merytorycznych. Wspieramy i rozliczamy finansowo projekty, które otrzymały dofinansowanie. Wspieramy również działania przygotowujące do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku braku pozytywnej oceny wniosku, przygotujemy stosowny protest i odwołanie. Negocjujemy również zmiany w realizacji projektu.